Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Gebruiksvoorwaarden www.ocmwgent.be

OCMW Gent  »  Disclaimer

Het OCMW-bestuur van Gent biedt u deze website  'www.ocmwgent.be' en alle informatie die erop staat aan, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Onder ‘informatie’ verstaat het OCMW-bestuur:

  • alle teksten;
  • alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items;
  • alle lay-out, sjablonen en templates die de vorm, constructie en inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

OCMW Gent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website en van de informatie die ze bevat. De teksten op deze website bezitten geen enkele juridische kracht. Als u graag over de juridisch correcte teksten wilt beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het Vast Bureau van het OCMW Gent, Onderbergen 86 in 9000 Gent.

Het OCMW-bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie komt van betrouwbare bronnen en is zorgvuldig gecheckt. Maar dit betekent niet dat het OCMW-bestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het OCMW-bestuur noch de providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook,  die via deze website wordt verkregen, om op het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het OCMW-bestuur van Gent of aan de organisaties die aan het OCMW-bestuur van Gent hiervoor toestemming hebben gegeven binnen het kader van deze website. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het OCMW-bestuur van Gent en websiteleverancier Digipolis uit Gent.

Iedereen die dit materiaal wil gebruiken, moet contact opnemen met het Vast Bureau, Onderbergen 86 in 9000 Gent. Dat kan doorverwijzen naar de organisaties-titularissen, waarvan het OCMW Gent de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het OCMW-bestuur van Gent controleert deze websites en informatiebronnen niet systematisch. Het kan dus niet borg staan voor de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.

Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het OCMW-bestuur van Gent de informatie, die deze bronnen bevatten, goedkeurt. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen OCMW Gent en de uitbaters van deze sites.

Het OCMW-bestuur van Gent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, waarnaar de website van OCMW Gent verwijst.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het OCMW-bestuur van Gent langs deze website van bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het OCMW-bestuur van Gent. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar het Vast Bureau van OCMW Gent, Onderbergen 86 in 9000 Gent.

Bescherming persoonlijke levenssfeer van (kandidaat-) sociale huurders

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Als in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, worden opgenomen in de bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor (Naam + adres) en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 in 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie(VTC)  voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de IVA (Interrn Verzelfstandigd Agentschap) Inspectie RWO(Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed),  in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving over sociale verhuring.

Deze beraadslagingen kunt u raadplegen via de webpagina van de VTC.

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek, hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

© OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 GENT - Tel. 09 266 99 11Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0