Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Inzagerecht

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Contact  »  Inzagerecht

Elke burger kan bestuursdocumenten (zoals bijvoorbeeld cliënten-, of selectiedossiers, raadsbesluiten...) inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. De wijze waarop u een aanvraag moet indienen en hoe het OCMW een aanvraag moet afhandelen, staat beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur.

Bedrag

Inzage en uitleg over bestuursdocumenten zijn gratis.

Voor een kopie wordt € 0,10 per pagina aangerekend. Indien u ervoor kiest om de bestuursdocumenten per e-mail te ontvangen, is dit gratis.

Aanvraagprocedure

  • Algemeen

U dient de aanvraag via het aanvraagformulier inzagerecht in en geeft het af bij de betrokken dienst. Of u stuurt het op per post naar het Directiesecretariaat adjunct-algemeendirecteur Stad Gent en OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent, of via e-mail naar ocmwgent@ocmw.gent.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar het nummer: 09 266 99 10 (Christine Hulstaert).

  • Archiefstuk

U dient de aanvraag via het aanvraagformulier “inzagerecht archief” in en geeft het af bij de dienst Archief. Of u stuurt het op per post naar Tom Haeck, diensthoofd archief, Onderbergen 86, 9000 Gent, of via e-mail naar tom.haeck@ocmw.gent.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar het nummer 09 266 94 02 (Tom Haeck).

Behandeling van de aanvraag

Het OCMW registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 15 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum dertig dagen.
Het verlenen van de uitleg of kopie gebeurt binnen een termijn van 30 dagen na de registratie. Deze termijn kan worden verlengd tot maximum 45 dagen.
De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep?

Indien u niet akkoord gaat met een beslissing kunt u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie: Afdeling openbaarheid van bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 20, 1000 Brussel.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0