Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Armoede blijft een uitdaging. OCMW Gent pakt Armoede verder aan met vernieuwde samenwerking met Kind & Gezin

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Lunchgesprek: Indicatorenrapport armoede

Het Indicatorenrapport armoede brengt op objectieve wijze de Gentse armoede in kaart. De 28 indicatoren uit het rapport peilen naar verschillende levensdomeinen zoals inkomen en arbeid, wonen en gezondheid. Van de 28 indicatoren zijn er 7 gedaald, 3 stabiel gebleven en 17 gestegen. De indicatoren volgen de Vlaamse trend: de armoede neemt helaas overal toe. Gent zal daarom nog sterker inzetten op de integrale aanpak en pro-actieve rechtenbenadering. In 2017 werd ingezet op een vernieuwde samenwerking tussen Kind & Gezin en OCMW Gent in het kader van een project rond automatische rechtentoekenning.  Dit zette alvast de toon: telkens een medewerker van Kind & Gezin het gevoel heeft dat een gezin niet alle steun krijgt waar het eigenlijk recht op heeft, zal die medewerker toestemming vragen om de gegevens door te geven aan het OCMW, zodat het de situatie kan bekijken en alle ondersteuning kan bieden. Beide partijen zijn tevreden en maken nu afspraken om deze good practice uit te rollen over het volledige Gentse werkgebied.

Armoedebeleidsplan

In 2014 lanceerde de Stad Gent zijn ‘Armoedebeleidsplan 2014-2019’, het eerste integrale plan voor de strijd tegen armoede. Tal van initiatieven werden ondertussen uitgevoerd. Arbeid staat centraal, want werk hebben betekent vaak de uitweg uit armoede. Er werd sterk ingezet op sociale tewerkstelling en op arbeidsbegeleiding, bijvoorbeeld in de Werkpunten (de kantoren in het Rabot, Dampoort, Ledeberg en Nieuw Gent). Er zijn projecten rond het inkomen zelf, met een sterke investering in aanvullende financiële hulp bovenop het leefloon. Kinderarmoede wordt aangepakt met onder meer schoolse begeleiding en hulpverlening dicht bij de school (via het project “Kinderen eerst”). En door de uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor en de inzet van tijdelijke woonvormen werd ingezet op (betaalbare) huisvesting.

Indicatorenrapport armoede: armoede is meer dan een financieel probleem

Het Indicatorenrapport armoede is een barometer van de mate van armoede onder de Gentse inwoners. Een eerste reeks indicatoren – 20 – meet de armoede bij Gentse inwoners die een verhoogde kans op armoede hebben, zoals alleenstaande ouders en werkzoekenden. Een tweede reeks – 8 – meet de armoede bij Gentse inwoners die zich al in armoede bevinden. De metingen gebeurden tijdens de periode 2012-2017.
De indicatoren zijn verspreid over de belangrijkste levensdomeinen: inkomen, wonen, werken en activeren, leren en gezondheid. De keuze om verschillende levensdomeinen in het indicatorenrapport op te nemen, sluit aan bij de integrale aanpak van armoede in Gent: armoede is meer dan een financieel probleem.

Resultaten en trends

Van de 28 indicatoren in het Indicatorenrapport armoede zijn er 7 gedaald, 3 stabiel gebleven en 17 toegenomen (voor 1 indicator kan men geen evolutie optekenen). De armoede neemt overal toe in Vlaanderen, zoals ook blijkt uit de cijfers van Kind & Gezin over kansarme geboortes.

Een aantal cijfers evolueren wel in de goede richting in Gent:

  • de werkloosheidsdruk daalt voor Gentenaars met een Turkse herkomst
  • de werkloosheidsdruk bij jongeren is het laatste jaar gedaald
  • de langdurige werkloosheidsdruk is gestabiliseerd
  • het aandeel gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling daalt
  • het aantal meldingen van opgestarte procedures uithuiszettingen daalt.

U vindt in de bijlage alle indicatoren (met trend) op een rij. Het Indicatorenrapport armoede onderzoekt de cijfers en doet geen uitspraak over onderliggende oorzaken.

Rudy Coddens, voorzitter van OMCW Gent en schepen van Armoedebestrijding, reageert: “De cijfers van Kind & Gezin tonen aan dat de toename van armoede geen grootstedelijk en zelfs geen stedelijk probleem is, maar een Vlaams probleem. Lokale besturen hebben zelf weinig mogelijkheden voor een herverdelend beleid, maar investeren wel in een flankerend beleid dicht bij de burger. Ik roep dan ook alle overheden op om de krachten te bundelen rond armoedebestrijding en de lokale overheden volop te steunen.”

“We kunnen er niet omheen dat de levenskost stijgt. De laagste lonen en vervangingsinkomens stijgen onvoldoende mee met de levensduurte. De vervangingsinkomens liggen te ver af van de armoedegrens. In Gent investeerden we in 2017 meer dan anderhalf miljoen euro in aanvullende steun in afwachting van het verhogen van deze vervangingsinkomens.” vervolgt Coddens.

“We zitten in een algemene maatschappelijke context met grote uitdagingen qua wonen en werk. Voor mensen van buitenlandse afkomst is het vaak nog moeilijker. In alle steden treffen we deze groepen in grote getale aan en staan we dus voor extra uitdagingen. Gent pakt die ook aan.”

Pro-actieve aanpak: vernieuwde samenwerking met Kind en Gezin

Binnen het armoedebeleid willen we Gentenaars preventief bereiken. Problemen pakken we zo snel mogelijk aan via een toegankelijke hulpverlening en het opsporen van mensen die het moeilijk hebben. “40% van de mensen die recht hebben op één of andere uitkering, zou die niet aanvragen. Wij zullen zelf naar die mensen blijven toegaan en met hen een traject op maat uitwerken.”

De samenwerking tussen Kind & Gezin en het OCMW wordt alvast vernieuwd uitgebreid. Rudy Coddens licht toe: “Telkens een medewerker van Kind & Gezin het gevoel heeft dat een gezin niet alle steun krijgt waar het eigenlijk recht op heeft, zal die medewerker toestemming vragen om de gegevens door te geven aan het OCMW. Als het gezin toestemt, zal het OCMW de situatie bekijken en alle ondersteuning bieden. Dat is hoe wij willen werken: de mensen niet aan hun lot overlaten maar ze zelf opzoeken, hulp bieden en er voor zorgen dat ze zelfredzaam worden, bijvoorbeeld door ze naar een job toe te leiden. We zien bijvoorbeeld dat bijna de helft van de mensen die via het OCMW tijdelijke werkervaring opdoen doorstromen naar een job.”

Contact: algemeen nummer OCMW Gent: 09 266 99 11.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0