Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Lokaal welzijnsbeleid

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Armoedebestrijding  »  Lokaal welzijnsbeleid

Een grootstad als Gent heeft voor welzijn een sterk lokaal samenwerkingskader nodig om de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Met sterk bedoelen we: inhoudelijk doordacht, efficiënt én effectief.

Lokaal Welzijnsbeleid

Welzijn laat zich niet opsluiten in één domein en vereist afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen. De domeinen staan niet los van elkaar maar beïnvloeden elkaar voortdurend. Daarom is er een nieuw lokaal sociaal beleid voor Gent uitgewerkt dat krachten bundelt, hiaten blootlegt en bovenal een platform biedt om nog sterker het middenveld te betrekken. Dit nieuw samenwerkingsmodel ‘Lokaal Welzijnsbeleid Gent 2014-2020’ (LWB) zet aan tot integraler en inclusiever samenwerken, met bijzondere aandacht voor de meeste kwetsbaren.

 

  • Integraler: zodat we geïntegreerd werken aan een omvattend beleid waarbij verschillende beleidsdomeinen of -sectoren een problematiek aanpakken. De maatregelen van de ene (sector of territorium) sluiten dan beter aan op de maatregelen van de andere (sector of territorium). De verschillende beleidsdomeinen hebben elkaar nodig om de Gentse welzijnsuitdagingen aan te gaan.

  • Inclusiever: zodat állen kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven en we hierbij rekening houden met verschillen tussen mensen.

  • Met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Zij zijn voor het welzijnsbeleid Gent een soort ‘monitor’. De drempels die zij vaststellen, gelden niet alleen voor hen, maar ook voor anderen. Ze zijn belangrijke handvaten voor het uitstippelen van ons lokaal welzijnsbeleid Gent. Het is van belang het dynamisch karakter van deze status van maatschappelijke kwetsbaarheid te onderkennen. Kwetsbaarheid is in potentie bij iedereen aanwezig: het kan iedereen overkomen.

 

Het lokaal welzijnsbeleid wordt getrokken door de Stad Gent, onder bevoegdheid van schepen van Welzijn Resul Tapmaz.

Het armoedebeleid is een onderdeel van dit ruimer welzijnsbeleid en richt zich specifiek op mensen in armoede. Dit armoedebeleid wordt geregisseerd door het OCMW, onder bevoegdheid van OCMW-voorzitter en schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens.

Onder interessante documenten vindt u de kadertekst van het Lokaal Welzijnsbeleid, een samenvatting ervan plus een overzicht van de beleidsthema's met hun regisseurs.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0