Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Vrijetijdsparticipatie

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Armoedebestrijding  »  Vrijetijdsparticipatie


Voor mensen met een beperkt inkomen is het vaak niet gemakkelijk om in te gaan op het bestaande aanbod vrijetijdsbesteding. Ze worden geconfronteerd met allerlei drempels, niet alleen financiële maar ook psychologische, culturele, materiële…


Maar om als mens te kunnen functioneren, heeft iedereen nood aan ontspanning. Mensen in armoede staan onder veel meer spanning en stress. Ze hebben het daarom nog meer nodig om te kunnen ontspannen om de dagelijkse berg van problemen aan te kunnen. Vaak krijgen zij daartoe niet de kans.

De laatste jaren zijn er gelukkig verschillende initiatieven ontwikkeld om de participatie van mensen in armoede aan vrijetijdsactiviteiten te stimuleren. Zoals het Participatiedecreet van 18 januari 2008 met maatregelen om de deelname aan cultuur, sport en jeugdwerk te stimuleren.

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Gent

In 2009 richtte Stad Gent het Netwerk Vrijetijdsparticipatie op. Het Netwerk bestaat uit relevante partners uit de cultuur-, sport-, jeugd- en sociale sector en diensten van de Stad en het OCMW.
Voor de periode 2014-2019 is een nieuwe afsprakennota opgemaakt.

1. Initiatieven vanuit het Gents netwerk vrijetijdsparticipatie.

Om de financiële drempel te verlagen, werkte de Stad Gent in het kader van Netwerk Vrijetijdsparticipatie het “Reglement 80/20” uit.
Sociale organisaties kunnen een erkenning aanvragen in kader van het reglement 80/20. Zodra ze erkend zijn, kunnen ze een toelage aanvragen. Zo kunnen ze gemaakte kosten voor vrijetijdsparticipatie – zowel in groep als voor individuele tussenkomsten – tot 80% terugbetaald krijgen.
Deze activiteit moet binnen jeugdwerk, cultuur of sport vallen.

Wat wordt terugbetaald?

  • kosten voor een gids en een rondleiding;
  • toegangstickets;
  • lidgeld;
  • inschrijvingsgeld;
  • reservatiekosten;
  • vervoersonkosten;
  • en babysitvergoedingen.

Wat wordt niet terugbetaald?

  • kosten die niet noodzakelijk zijn, zoals de vestiaire, een drankje tijdens de pauze of de aankoop van een programmaboekje);
  • kosten voor vrijetijdsparticipatie thuis;
  • en kosten voor het huren of aanschaffen van kledij en materiaal.

Daarnaast worden gratis tickets verdeeld naar de doelgroep en wordt werk gemaakt van bemiddeling en toeleiding op maat.
Toeleiding en verdeling gebeuren via sociale organisaties.

Het volledige reglement plus de bijbehorende aanvraagformulieren vindt u terug onder interessante documenten.


2. Op Vlaams niveau zijn het Fonds Vrijetijdsparticipatie en Vakantieparticipatie actief.

Wat doet het Fonds Vrijetijdsparticipatie?

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt voor mensen in armoede. Zij ervaren niet alleen een financiële drempel. Even belangrijk is het wegwerken van psychologische en praktische drempels zoals het ontbreken van een sociaal netwerk of schaamte om deel te nemen.

Daarom werkt het Fonds samen met lokale sociale organisaties. Zij zorgen voor de nodige omkadering en toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten. 
Lokale sociale organisaties zijn organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking hebben. Overheidsdiensten (bijvoorbeeld het OCMW of de Jeugddienst) komen niet in aanmerking. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid (en vaak eigen middelen) in het verlagen van de financiële drempel voor mensen in armoede.
Aangezien Stad Gent een lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie heeft afgesloten (die het reglement 80/20 -zie hierboven- heeft uitgewerkt), kunnen Gentse sociale organisaties alleen een beroep doen op het vaste bovenlokale aanbod van het Fonds. Meer informatie vindt u op http://www.fondsvrijetijdsparticipatie.be/nl/home_1.aspx .

Wat doet het Steunpunt Vakantieparticipatie?

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen in Vlaanderen of Brussel die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met een OMNIO-statuut, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,...

Wie aangesloten is bij een organisatie die lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, kan via hen een aanvraag doen.
Wie niet bij een sociale organisatie aangesloten is, kan rechtstreeks bij het Steunpunt Vakantieparticipatie een vakantie of daguitstap reserveren.
Meer informatie vindt u op www.vakantieparticipatie.be .

Daarnaast geven heel wat reisorganisaties (bv. ziekenfondsen) een korting voor mensen met een OMNIO-statuut.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0