Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Galerijgesprekken

OCMW Gent  »  Senioren  »  Projecten  »  Galerijgesprekken

Wat is het wel


Ouderen die op een galerij, een kleine wijk of appartementsblok wonen, komen weer in contact met hun meest nabije netwerk (buren in brede zin) en krijgen weer interesse voor hun directe woon- en leefomgeving (sociale controle in positieve zin).

De Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden (SWOL) organiseert ontmoetingsbijeenkomsten bij ouderen thuis.

Doel: ouderen komen weer met hun buren in contact zodat er meer sociale controle ontstaat. De deelnemers kunnen hun meest nabije netwerk weer aanspreken en ze krijgen weer interesse voor hun directe woon- en leefomgeving. Na afloop van het project kunnen de deelnemers zelf een vervolg kiezen, zodat de toenadering ook op langere termijn wordt voortgezet.

Wat is het niet


Het is in eerste instantie geen bewonersvergadering in een ldc.

De bijeenkomsten kunnen in de loop der jaren een meer activerend karakter krijgen. Bijvoorbeeld het stimuleren van initiatieven om een bewoners- of activiteitencommissie op te zetten of om themagerichte voorlichtingsbijeenkomsten en welkomstgesprekken voor nieuwe bewoners te organiseren.

Er kan een ontmoetingsruimte gecreëerd worden, als dit de enige barrière is. Het is belangrijk dat dit in de wijk wordt gezocht.

Voor wie is het wel


Ouderen vanaf 50 jaar die in flatgebouwen wonen in verschillende wijken van Leeuwarden. Soms is bekend, of bestaat het vermoeden, dat in de flats veel eenzaamheid voorkomt.

Voor wie is het niet


Voor grote regio’s die niet ingedeeld kunnen worden in kleine wijken. Er moeten enkele senioren zijn die hun huis minstens 2 keer per jaar ter beschikking willen stellen.

Vrijwilligers


Niet van toepassing.

Stappenplan


Voorbereiding:

Voor de galerijgesprekken is een draaiboek ontwikkeld:

- Er wordt contact gezocht met de verhuurder en met een sleutelfiguur of contactpersoon in de flat. Ook wordt er contact gezocht met samenwerkingspartners.

- De deelnemers worden benaderd, inclusief het brengen van huisbezoeken. De deelnemers worden geworven via een sleutelfiguur uit die buurt of een project, een organisatie, een collega of op een outreachende manier. Outreachend werven is: van deur tot deur gaan en aanbellen; telefonische benadering; mensen aanspreken op straat.

- De bijeenkomst wordt voorbereid en gepland, inclusief het vaststellen van een thema dat bij de deelnemers leeft.

- De deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd en ontvangen een programma.

- Er worden minimaal twee huiskamerbijeenkomsten in de woning van een deelnemer georganiseerd.

- De follow-up wordt gecoördineerd en er wordt nazorg georganiseerd.


Het thema van de galerijgesprekken is: leefbaarheid, veiligheid en welzijn in de eigen omgeving. Hiermee wordt gericht het gesprek aangegaan aan de hand van subthema’s. Daarna is het duidelijk wat er leeft of welke problemen er zijn. De deelnemers worden geworven door twee ouderenwerkers, van wie één de functie van ouderenadviseur heeft.


De werkwijze is kort samengevat als volgt:

1. Het ouderenwerk legt contact met de oudere bewoners per galerij.

2. Het vraagt de bewoners of zij prijs stellen op een bijeenkomst met galerijgenoten waarin onderwerpen als inbraakpreventie, overlast in de buurt en burenhulp aan bod komen.

3. Per galerij organiseert het ouderenwerk twee bijeenkomsten. Die vinden plaats bij één van de bewoners thuis.

4. Per groep nemen gemiddeld 9 ouderen deel. Tijdens de bijeenkomsten worden er onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouderen die meedoen: bijvoorbeeld over boodschappen doen voor elkaar bij ziekte.

5. Na de 2 bijeenkomsten gaan de bewoners er vaak zelf mee door. Als het nodig is, assisteert het ouderenwerk hen daarbij. Voor een groot deel van de ouderen is er extra ondersteuning  vanuit bijvoorbeeld de ouderenadviseurs of vanuit een informatie- en adviespunt.

Aandachtspunten


Ter plekke wordt op hulpvragen ingegaan, waarbij opvalt dat sociaal emotionele hulpvragen in de meerderheid zijn, gevolgd door overlastproblematiek.

- Nazorg is een belangrijk onderdeel en dat gebeurt zowel individueel als in de voorlichtende sfeer: op verzoek van de deelnemers.

- Het is van belang bij het werven van deur tot deur dat je bereid bent mensen zo uitgebreid mogelijk te informeren over je bedoeling. De ouderen zijn immers onbekend met de informatie die je hen komt brengen. Laat informatie over het project achter zodat mensen die twijfelen er nog even over na kunnen denken.

- Nagaan of het belangrijk is voor de veiligheid om met z’n tweeën op pad te gaan. Welke indruk heeft dit voor senior die je wilt bereiken.

Samenwerkingen


Niet van toepassing.

Effectiviteit/positieve resultaten


De ouderen geven aan dat de bijeenkomsten hun gevoel van samenhorigheid en veiligheid hebben vergroot.

Ook de beroepskrachten zien resultaat van hun werk: "Vaak moeten we lang aandringen voordat mensen mee willen doen aan de bijeenkomsten, maar het resultaat loont".

Contactgegevens


Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden

mw. Nynke Bijleveld

François Haversmidtweg 2

8914 BC Leeuwarden

email: info@swol.nl

www.swol.nl

project bestaat niet meer

Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0