Is er voor iedereen

Historisch archief

Archief Gent  »  Collecties  »  Historisch archief
Foto van het historisch archief

Het historisch archief omvat de archieven van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Gent. Deze 2 burgerlijke instellingen werden in 1796 opgericht door de Franse Revolutionairen en vervingen de Armenkamer die in 1535 was opgericht door Keizer Karel. De Commissie van Burgerlijke Godshuizen was belast met het beheer van alle godshuizen en van alle bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, zieken, wezen, verlaten kinderen... die er geen plaats vonden. Het Bureel van Weldadigheid ondersteunde thuiswonende armen.

Daarnaast behoren ook de archieven van de Commissie van Openbare Onderstand tot het historisch archief (1925-1977). De scheiding tussen de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid gaf aanleiding tot organisatorische en bestuurlijke moeilijkheden. Daarom werd op 10 maart 1925 de Wet op de Commissies van Openbare Onderstand (COO) ingevoerd die de 2 vorige besturen samenvoegde. De archieven van de COO's van de huidige deelgemeenten van Gent nemen hierbij een bijzondere plaats in.

Het oudste (gedateerde) stuk uit onze collectie dateert van 1436. Het archief uit de periode voor de oprichting van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, is echter beperkt. Reeds in 1912 en 1913 werd het grootste deel van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid overgedragen aan het Stadsarchief. Hierdoor beheert het Archief OCMW Gent nog slechts weinig Ancien Régime-archief. Enkel het archief van de Commissie en het Bureel zelf blijft nog over. Zowel in het archief van het Bureel als dat van de Commissie is in de loop der jaren ook veel vernietigd en verloren gegaan.

Het archief bevat nog steeds interessante stukken, zoals de registers met de notulen van de beraadslagingen van beide instellingen, rekeningen, jaarverslagen, dossiers over bouwwerken.
Verreweg de bekendste stukken zijn echter de registers van de vondelingen en de verlaten kinderen. De registers van de vondelingen zijn gedigitaliseerd en kunnen op deze website geraadpleegd worden.
De kaartencollectie bevat een schat aan informatie over historische landwegen en eigendomsverhoudingen. Elke kaart is individueel beschreven in een digitale catalogus die toegankelijk is in de leeszaal (enkel raadpleegbaar in de leeszaal).

 

In het historisch archief vinden we onder andere:

  • notulen van vergaderingen van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen
  • archief van godshuizen, tehuizen en hospitalen
  • beheersdocumenten van bezittingen
  • registers van vondelingen, verlaten kinderen en weeskinderen (1790 – 1922)
  • boekhoudkundige documenten zoals facturen, grootboeken, kasboeken en rekeningen
  • plattegronden en historische landkaarten

Online raadplegen

 
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0